ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | SAU Academic Service Center
19/1 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 7 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Hotline. 
02 807 4500 ต่อ 416  Fax. 02 807 4581  
Website : http://training.sau.ac.th