ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.. ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2533 ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการรองรับการทำงานด้านให้บริการทางวิชาการ และบริการทั่วไปแก่สังคมและชุมชนใกล้เคียง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันศูนย์วิทยบริการมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางวิชาการ และบริการทั่วไปแก่นักศึกษา บุคคลในสังคม และชุมชนทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บุคลากร อุปกรณ์ สถานที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ อันเป็นการขยายขอบเขต
การศึกษาและจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับบุคคลที่ศึกษาและมิได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาโดยศูนย์วิทยบริการ
เป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือกับ คณะวิชา หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ เเละเอกชน 
เพื่อให้บุคคลในสังคมและชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการ วิชาชีพและ
ความรู้ทั่วไป อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี..

วัตถุประสงค์..
1) เพื่อจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากภารกิจหลักอื่น ๆ โดยมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม การบรรยาย สัมมนา อภิปราย ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั่วไป และความรู้ทางวิชาชีพทั้งบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยและภูมิภาค
2) เพื่อให้มีการบริการทางวิชาการแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปแล้ว มีโอกาส ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
3) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมความรู้ ความคิด  และทรัพยากรบุคคล  จากคณะ หน่วยงานต่าง ๆ

พันธกิจ..
1) ศูนย์วิทยบริการจัดบริการทางด้านวิชาการ และบริการทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม การบรรยาย สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  ให้แก่บุคคลทั่วไปในสังคม และชุมชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั่วไป และความรู้ทางวิชาชีพ
2) ศูนย์วิทยบริการให้บริการทางด้านวิชาการและบริการทั่วไปแก่นักศึกษา ศิษย์เก่าเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้มีความทันสมัย
3) ศูนย์วิทยบริการมีกลไกบริหารจัดการ และระบบที่มีคุณภาพ

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ | SAU Academic Service Center
19/1 อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 7 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Hotline. 
02 807 4500 ต่อ 416  Fax. 02 807 4581  
Website : http://training.sau.ac.th